វិទ្យុអាសុីសេរី ព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ មិថុនា ២០១៨​, RFA Khmer News Today - June 13, 2018, Morning

author Khmer Record   7 дн. назад
2,217 views

30 Like   5 Dislike

វិទ្យុអាសុីសេរី ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ មិថុនា ២០១៨​, RFA Khmer News Today - June...

We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

ដំណឹងក្តៅៗ ប៉ូលីសចាប់ខ្លួន ហ៊ីង ប៊ុនហៀង មិញៗនេះ ដែលបញ...

Help Subscribe 200K We Upload About: ដំណឹងក្តៅៗ ប៉ូលីសចាប់ខ្លួន ហ៊ីង ប៊ុនហៀង មិញៗនេះ ដែលបញ្ជាឲ្យបើកឡានបុកសម្តេចក្រុមព្រះ​ - Breaking News rfa news khmer,rfa news today,cambodia news rfa,rfa news,rfa news in khmer,rfa khmer radio news, rfi khmer news today,rfi news,vod news, voa news amharic,voa news in khmer,voa news,voa news live,bbc news cambodia,cnc news cambodia, cambodia news today,khmer news,news khmer everyday,khmer hot news youtube,khmer political news,cambodia politics, cambodia news, Sam Rainsy, Khem Sokha,Hun Sen,Khem Veasna, Chun Chanboth,Chheang Vun,Sok eysan,khmer news,khmer hot news,rasmey hang meas,rfi khmer news,khmer news today,cambodia news today,cambodia breaking news,khmer hot news,khmer breaking news,rfa khmer hot news,cambodia breakig news,khmer news 2017,

ក្តៅៗ ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​ ​ព្រឹកថ្ងៃ​ទី ២០ មិថុនា ២០...

Welcome to Khmer Record YouTube Channel ! We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

RFA Khmer News Today - June 19, 2018,Night

Welcome to Khmer Record YouTube Channel ! We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

RFI Khmer News Today - June 19, 2018, Afternoon

Welcome to Khmer Record YouTube Channel ! We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night. All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission. Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below : Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord Twitter: http://twitter.com/khmerrecord Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

We upload Khmer News, RFA News, VOA News, RFI News, If you are looking for policy News, Please follow with us, we are upload in everyday, Which are Morning and Night.

All the videos and thumbnail Photo are custom create, by us and purpose to make you easy to get information in the video,so please do not reuse without our permission.

Find and Follow us by Like or Subscribe our Social Media via URL below :

Facebook: http://www.facebook.com/KhmerRecord
YouTube: http://www.youtube.com/KhmerRecord
Twitter: http://twitter.com/khmerrecord
Google+: https://plus.google.com/+khmerrecord

Sources and references:

Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/

Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org

Comments for video: